woensdag 18 januari 2012

Persberichten
AllePersberichten.nl is een nieuwe website voor bedrijven en journalisten. Bedrijven verspreiden effectief hun persberichten door plaatsing op AllePersberichten.nl en bijbehorende automatische verspreiding via E-mail en RSS naar journalisten.

Over Ons
Persbericht versturen
AllePersberichten.nl - Effectieve distributie van Nederlandse persberichten !

AllePersberichten.nl is een complete nieuwe manier voor het distribueren van persberichten. Naast het plaatsen van persberichten op AllePersberichten.nl verspreiden we persberichten ook via e-mail en rss.


Verspreiding van persberichten via AllePersberichten.nl
Al de persberichten die bij AllePersberichten.nl worden aangemeld worden na controle geplaatst op www.allepersberichten.nl. Eenmaal geplaatst worden de persberichten nooit meer verwijderd. Via opgegeven criteria als bijvoorbeeld categorie en bedrijf zijn de persberichten altijd gratis te bekijken.

AllePersberichten
AllePersberichten.nl - Effectieve distributie van Nederlandse persberichten !


Verspreiding van persberichten via e-mail
Journalisten e.d. kunnen op AllePersberichten.nl gratis een account aanmaken. In dit account kunnen ze aangeven van welke persberichten ze een notificatie wensen te ontvangen. Als variabele kunnen ze een zoekwoord, een categorie en of een bedrijfsnaam opgeven. Verder kunnen ze de frequentie opgeven waarmee ze e-mails wensen te ontvangen. AllePersberichten.nl verstuurt vervolgens al de persberichten die aan de opgegeven criteria voldoen in de opgegeven frequentie per e-mail op.

Verspreiding van persberichten via rss
Rss is een internationale standaard voor het opmaken van tekst. Middels onze RSS feeds kunnen geplaatste persberichten op allepersberichten.nl gemakkelijk doorgeplaatst worden op honderden andere websites en rss readers. Geïnteresseerden kunnen zelf aangeven van welke bedrijven, welke categorieën en of van welke persberichten (welke een bepaald zoekwoord bevatten) op de hoogte willen worden gehouden. AllePersberichten.nl maakt vervolgens een persoonlijke rss feed voor de geïnteresseerde welke deze direct in zijn / haar eigen website kan plaatsen. Op deze manier toont de website van de geïnteresseerde automatisch het laatste relevante nieuws voor die website

Zelf een persbericht versturen?
Een persbericht versturen doet u snel en effectief via AllePersberichten.nl. AllePersberichten.nl biedt het meest actuele persoverzicht van Nederland. Eventueel kunt u uw persbericht voorzien van afbeeldingen, video's en of andere bijlagen. Naast onze tienduizenden bezoekers per dag verspreiden wij alle persberichten ook direct naar de media via Rss en E-mail. Een persbericht versturen via AllePersberichten.nl kost eenmalig 49 euro inclusief BTW. Registreer - Login

AllePersberichten.nl
AllePersberichten.nl is onderdeel van InternetInvestering.nl Bv. InternetInvestering.nl Bv is een dochteronderneming van Sketch Capital Bv.

Algemene Voorwaarden AllePersberichten.nl


Artikel 1: Definities

AllePersberichten.nl: de websites AllePersberichten.nl, AllePersberichten.com, AllePersfotos.nl, AllePersvideos.nl, AllePersconferenties.nl & AlleNieuwsberichten.nl. Allen beheerd door InternetInvestering.nl BV met k.v.k. nr. 20.14.15.94 en/of de door InternetInvestering.nl BV ingeschakelde toeleveranciers.

Dienstverlening / Dienst(en): Waar in deze algemene voorwaarden over Dienstverlening of dienst(en) wordt gesproken moet hieronder worden verstaan de verschillende diensten die AllePersberichten.nl biedt. Hierbij kan bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, gedacht worden aan de verspreiding van persberichten, het schrijven van een persbericht en of het samenstellen van gepersonaliseerde e-mails en of RSS-feeds met als doel het distribueren van complete pers- en of nieuwsberichten. Ook het bezoeken van AllePersberichten.nl wordt beschouwd als een dienst.

Abonnementsdiensten: Klant kan er voor kiezen in 1 keer meerdere diensten af te nemen. Deze combinatie van diensten wordt in deze een abonnementsdienst genoemd.

Content: Alle gegevens, bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, teksten en afbeeldingen, die te vinden zijn op AllePersberichten.nl.

Levering: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering" en of "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via AllePersberichten.nl gebruikt maakt van een Dienst.

Overeenkomst: Gecommuniceerd aanbod van AllePersberichten.nl, aanvaarding hiervan door klant en goedkeuring hiervan door AllePersberichten.nl. De overeenkomst tussen AllePersberichten.nl en klant komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order van een door klant bestelde dienst van AllePersberichten en de aanvaarding van deze order door AllePersberichten.nl. Onder schriftelijke order wordt in deze tevens e-mail correspondentie verstaan.

Gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebronnen: AllePersberichten.nl heeft een systeem ontwikkelt waarmee klant enkel voor hem relevante content via AllePersberichten.nl verkrijgt. Via criteria als categorie, bedrijfsnaam en of zoekwoord selecteert AllePersberichten.nl al de relevante content op AllePersberichten.nl en verstuurt deze in de door de klant aangegeven frequentie via bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, RSS en E-mail op.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van AllePersberichten.nl en op alle door AllePersberichten.nl aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op alle door AllePersberichten.nl geboden diensten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van AllePersberichten.nl, dan is slechts het in de algemene voorwaarden van AllePersberichten.nl bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de algemene voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af.
4. Door gebruik te maken van de website AllePersberichten.nl en/of de diensten van AllePersberichten.nl verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart u tevens onvoorwaardelijk volledig akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

Artikel 3: Privacy

1. Tot de klant herleidbare gegevens verkregen via AllePersberichten.nl worden opgeslagen in een beveiligde database.
2. Klant heeft altijd recht op inzage in welke tot hem/haar herleidbare gegevens AllePersberichten.nl bij houdt. Dit kan enkel schriftelijk met een aangetekende brief (AllePersberichten.nl, Etnastraat 20 4814 AA te Breda) worden aangevraagd. Mocht het verstrekken van deze tot de klant herleidbare gegevens gepaard gaan met kosten voor AllePersberichten.nl, dan is AllePersberichten.nl gerechtigd deze kosten te verhalen op klant.
3. Klant heeft altijd recht op verwijdering van de tot hem/haar herleidbare gegevens die AllePersberichten.nl bij houdt. Dit kan enkel schriftelijk met een aangetekende brief (AllePersberichten.nl, Etnastraat 20 4814 AA te Breda) worden aangevraagd. Mocht het verwijderen van deze tot de klant herleidbare gegevens gepaard gaan met kosten voor AllePersberichten.nl, dan is AllePersberichten.nl gerechtigd deze kosten te verhalen op klant

Artikel 4: Klachten

Klachten van de klant die betrekking hebben op de dienstverlening van AllePersberichten.nl dienen schriftelijk per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht aan AllePersberichten.nl ter kennis worden gebracht (AllePersberichten.nl, Etnastraat 20, 4814 AA Breda)

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De content op AllePersberichten.nl is geheel onder voorbehoud. De content is afhankelijk van vele factoren waarop AllePersberichten.nl vaak geen invloed heeft. AllePersberichten.nl velt bijvoorbeeld geen oordeel over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie in de gepubliceerde persberichten. AllePersberichten.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden in deze gepubliceerde persberichten. AllePersberichten.nl kan voor de content op de website AllePersberichten.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Klant is aansprakelijk voor de door hem toegevoegde content op AllePersberichten.nl

Artikel 6: Auteursrecht

1. Auteursrecht van alle content berust bij AllePersberichten.nl
2. AllePersberichten.nl heeft het recht bepaalde klanten toegang te verschaffen tot gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebronnen. Klant mag de gegevens in deze gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebronnen enkel openbaar maken volgens de met AllePersberichten.nl afgesproken wijze en op de met AllePersberiichten.nl overeengekomen media.
3. Indien klant toestemming heeft tot het openbaar maken van een gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebron betreft dit enkel een niet-exclusieve niet-overdraagbare overeenkomst.
4. Klant is niet gerechtigd de content op AllePersberichten.nl of de verkregen informatie via gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebronnen op te slaan in een archief. Content op informatie verkregen via gepersonaliseerde AllePersberichten.nl informatiebronnen mag maximaal 1 maand in een eigen database opgeslagen worden.

Artikel 7: Geheimhouding

1. Klant is gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van AllePersberichten.nl, welke als vertrouwelijk zijn aan te merken. Hieronder vallen bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, login gegevens en paswoorden.
2. Op verzoek van daartoe bevoegde autoriteiten is AllePersberichten.nl gerechtigd tot de klant herleidbare gegevens te verstrekken.

Artikel 8: De Overeenkomst

De overeenkomst tussen AllePersberichten.nl en klant komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge order van een door klant bestelde dienst van AllePersberichten en de aanvaarding van deze order door AllePersberichten.nl. Onder schriftelijke order wordt in deze tevens e-mail correspondentie verstaan.

Artikel 9: Prijzen

1. Alle op AllePersberichten.nl vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
2. Alle op AllePersberichten.nl vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.
3. Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij AllePersberichten.nl geldende prijzen.

Artikel 10: Betaling, Wettelijke rente & Kosten

1. Facturatie aan de klant geschiedt door AllePersberichten.nl.
2. AllePersberichten.nl brengt de door de klant verschuldigde bedragen middels een factuur in rekening. Volgens de overeenkomst wordt deze factuur automatisch ge�ncasseerd dan wel dient betaling hiervan te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Klant verklaart de in de overeenkomst genoemde diensten te aanvaarden en daarvoor in euro's te betalen.
3. AllePersberichten factureert klant voor de abonnementsdiensten per kalenderkwartaal steeds drie maanden vooruit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Is Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van ��n of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechten daaronder begrepen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Indien AllePersberichten.nl gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt AllePersberichten.nl het recht op volledige voldoening.
5. Indien AllePersberichten.nl tot maatregelen ter incasso van zijn vorderingen moet overgaan, is hij gerechtigd klant de incassokosten, waartoe mede de kosten voor juridisch advies behoren in rekening te brengen.

Artikel 11: Levering

Levering m.b.t het verspreiden van persberichten door AllePersberichten.nl vindt plaats bij publicatie van het persbericht van de klant op AllePersberichten.nl. AllePersberichten.nl poogt persberichten binnen 24 uur na toevoeging van klant in de database van AllePersberichten.nl te controleren en te publiceren op AllePersberichten.nl.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van AllePersberichten.nl om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van AllePersberichten.nl kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemie�n, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf AllePersberichten.nl, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien AllePersberichten.nl door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is AllePersberichten.nl gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van AllePersberichten.nl. Ingeval van overmacht kan de klant AllePersberichten.nl niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op de door AllePersberichten.nl aangeboden content en de door AllePersberichten.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door AllePersberichten.nl aangegane overeenkomsten en door AllePersberichten.nl verrichte handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15: Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze algemene voorwaarden of een op deze algemene voorwaarden gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van dat artikel of deze artikelen zoveel mogelijk benaderen en / of geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.

Artikel 16: Slotbepaling

AllePersberichten.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten toepasselijk te verklaren. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website van AllePersberichten.nl.

AllePersberichten
AllePersberichten.nl - Effectieve distributie van Nederlandse persberichten !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top