zaterdag 25 april 2020

Regering Rutte Bill Gates WHO en RIVM oorzaak corona crisis
De dodelijke gevolgen van corrupte Politici Miljardairs, Virologen en de Vaccinindustrie.


Hoever reikt de macht van  virologen met prive belangen in de vaccin-industrie?  Wat is de invloed van schatrijke figuren zoals Bill Gates bij het RIVM? en bij de WHO? Welke macht hebben zeer rijke mensen in de politiek? Welke politici bedriegen via belangenverstrengeling met aandelen in de zorgsector? Moeten aandeelhouders niet geweigerd worden van de kieslijst en van het pluche in de Kamers? Is het niet de hoogste tijd dat de enorme corruptie zoals bij Rutte III keihard word weggezuiverd?

Zijn de zogenaamde experts zoals virologen die politici adviseren wel te vertrouwen. Klopt alles wel wat er door  de WHO en RIVM wereldkundig word gemaakt? Welke aandeel, en welke schuld  hebben de grote en kleinere organisaties in de Corona crisis?

Donald Trump schortte onlangs de financiering van de door Bill Gates zeer fors gesponsorde WHO, omdat de WHO enorme blunders heeft gemaakt zoals ivm de aanpak van de Corona crisis.  Er is geen vertrouwen meer in de WHO.

En dan is er nog de sluwe multimiljonair Anthony Fauci, de 79-jarige apotheker die sinds 1984 de leiding heeft over het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Deze Amerikaanse apotheker( Bijnaam Doc)  staat bekend als een gewetenloze geldwolf, die schatrijk is geworden met vaccins en de verkoop van kwakzalver producten en later met medicijnen.

Fauci, heeft als voormalig adviseur van o.a. Barrack Obama, onder Trump nog wel vrij veel invloed in de politiek. Hij is echter nog steeds niet ontslagen, nadat in april 2020 uitgelekt is dat  Fauci  3.7 miljoen dollar van WHO gelden geinvesteerd heeft in Corona laboratoria te Wuhan.

En wat te denken van de Nederlandse viroloog Ab Oosterhuis, de vaccinhandelaar en adviseur van Rutte, die vaak te zien is bij allerhande NPO praat programma's?


Ab OosterhuisDe viroloog Ab Oosterhuis baas van een bedrijf in de vaccin-industrie werd door Jensen ontmaskerd als een gewetenloze zakenman.


Bill Gates het vaccinatie monster

De Bill en Melinda Gates Foundation heeft prive belangen bij de WHO en bij het RIVM.  Gates investeerde namelijk ook al vele miljarden in de WHO, en Gates heeft met hulp van Ruttes Kringen  een machtspositie ingekocht bij RIVM.

U kunt de stukken zelf inzien zoals op de website van Rijksoverheid ROV 2013 ( zie hieronder een stukje  van de openbare  brief van De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers, onderaan dit artikel staat de gehele brief)

"Daarnaast maakt Intravacc, waarvan het GPL onderdeel uitmaakt, tijdelijk deel uit van de projectdirectie Alt. Doel is om uiterlijk 1 januari 2015 Intravacc te privatiseren of te verzelfstandigen, waarbij er garanties zullen worden afgesproken ten aanzien van de publieke taken ten behoeve van WHO, BMGF (Bill en Melinda Gates Foundation) en VWS. Hiermee worden in een publiek-private samenwerking de kansen op een succesvolle toekomst aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een louter publieke, staat-gefinancierde instelling. Ook behoud en uitbreiding van personeel (thans circa 120 fte) worden daarmee beter geborgd. "  E.I. Schippers

Zie de gehele brief van Schippers onderaan dit FLM artikel.


Gates wil iedereen verplicht laten vaccineren.  De knettergekke  miljardair Bill Gates heeft openlijk de meest bizarre uitlatingen gedaan( zie You Tube videos) zoals dat hij middels vaccins de wereldbevolking met minstens 20 procent wil reduceren(uitroeien) in de strijd tegen overbevolking en voedselnood zoals in Afrika.

Gates wil meer dan duizenden miljarden euros verdienen door iedereen verplicht te laten vaccineren met een door zijn concern te ontwikkelen Corona-vaccin, en met een RFID(identificatie, info en corona chip) en dat alles met hulp van bankiers en  omgekochte politici annex witte boorden criminelen uit de hele wereld.

Gates word beschouwd als een van de meest rijke en gevaarlijkste excentriekelingen van de wereld die middels omkoping, list en bedrog, in staat is om met zijn handlangers zoals politici en bankiers ontelbare mensen ziek te maken, onvruchtbaar, of zelfs te vermoorden door middel van vaccins.

Bill Gates werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn vaccins tegen polio 500.000 kinderen verlamd raakten.  Veel mensen overleden. Bill Gates vaccins tegen HIV, hebben volgens tal van Amerikaanse media miljoenen Afrikaanse meisjes onvruchtbaar gemaakt.

Gates heeft grote invloed op wat er in de media allemaal word verkondigd.  Hij sponsorde samen met de miljardair en voormalige NAZIE kampbeul George Soros  het ontwikkelen van het Corona-virus, eerst in de VS, en later in Wuhan.  

In de VS en in de hele wereld is een enorme protest beweging op gang gekomen. Miljoenen mensen eisen via petities de arrestatie en de berechting van Bill Gates, zoals wegens het laten ontwikkelen, van het  Corona-virus in onveilige Laboratoria, en de daaruit volgende catastrofale gevolgen zoals een niet te overzien economische schade, recessie, ziekte en de dood van ontelbare mensen.
Rijksbegroting  2013


RIVM deels geprivatiseerd

Uit de onderaan deze pagina gepubliceerde op ROV in 2013 publiek gemaakte brief van De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers, blijkt dat Gates (Bill en Melinda Gates Foundation) voor de pure winst private belangen heeft  bij onderdelen van RIVM.

Rutte heeft ook daar over gelogen en nooit eerlijk gemeld dat RIVM door Gates werd gefinancierd.  Of het Oranjehuis ook belangen heeft bij RIVM en in de vaccinindustrie is nog niet bekend.

De betrouwbaarheid van RIVM als een onafhankelijk door de belastingbetaler betaald Rijksorgaan en Adviesorgaan voor de politiek, ten dienste van de burgers,  staat zeer ter discussie, omdat  er grote twijfels bestaan mbt de veiligheid en de betrouwbaarheid van RIVM wegens de door Gates gekochte RIVM onderdelen zoals de ondergrondse Vaccin-Virus- Proefdieren-Laboratoria waar van alles vreselijk mis kan gaan zoals in het Corona-Laboratorium te Wuhan.

Schendingen van de grondwet door Rutte III  

Rutte heeft omdat hij doodsbang is voor oneervol ontslag en een lange gevangenisstraf, met zijn kartel in allerijl een verbod gelast op  het publiek laten worden van overheid informatie,  waar U de burgers recht op heeft,  zoals in het kader van de WOB.

De vreselijk D66-minister van Binnenlandse Zaken Karin 'Kajsa' Ollonkrang, die eerder al het referendum de nek heeft omgedraaid met Rutte, heeft zomaar eventjes bepaald dat het kabinet vanaf 24 april de komende weken geen documenten over de corona-crisis openbaar zal maken, terwijl er geen enkele rechtsgrond is  om de wettelijke werking van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit te stellen.

Rutte schendt met het buiten werking stellen van de WOB, net zoals met de Corona Lock maatregelen, de grondwet, het huisrecht, de vergadervrijheid en de vrijheid van onderwijs en godsdienst. 

De uitgevaardigde noodverordening door Rutte III  is volgens hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen, tegen de grondwet. Het verbod op samenkomsten,ook thuis,is volgens hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer tegen het huisrecht. Ook de vergadervrijheid en de vrijheid van onderwijs en godsdienst worden beknot met Ruttes verordening.Volgens Brouwer was die verordening verdedigbaar in de eerste weken van de Corona-crisis ."Nu is de nood minder hoog. Hij gaat heel erg ver en dat is eigenlijk niet meer te legitimeren." 

Hier geldt ook dat Rutte grondwettelijk gezien, vanwege de godsdienstvrijheid, niet in algemene zin religieuze bijeenkomsten mag verbieden.

Rutte schendt Artikel 6 van de Grondwet en de vrijheid van vereniging (Art. 8) en de vrijheid van vergadering (Art. 9)

De  godsdienstvrijheid in Nederland is niet absoluut. Artikel 6 van de Grondwet, waarin de godsdienstvrijheid staat gestipuleerd, kent de volgende, belangrijke passage:

‘Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ 


Artikel 8  betreft een uitzondering: ‘Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.’

Artikel 9   over het belang van de volksgezondheid:‘De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid.’

De overheid  mag volgens Artikel 9 wel regels stellen. Burgers mogen dan een bepaalde  tijd niet, of onder beperkte voorwaarden, verenigen of vergaderen. De uitoefening van onze grondrechten mag echter nooit een gevaar zijn voor de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid. 

De Artikel 9 passages, dienen binnen de ethiek van de Grondwet in ogenschouw genomen te worden bij de artikelen waar dit niet expliciet bij vermeld staat.  Er is ook geen enkele reden waarom in redelijkheid aangenomen mag worden dat een uiting van het ene grondrecht wel ten koste van gezondheid of openbare orde mag gaan en een uiting van het andere niet. 

In  Artikel 1 van de Grondwet, is onze gelijkwaardigheid en gelijke behandeling opgetekend. Zodra de overheid uitzonderingen maakt voor religieuze belangen, en daarmee ongelijke behandeling toepast, is de Grondwet eerder geschonden dan nageleefd want de godsdienstvrijheid geldt pas nadat de overheid eerst gelijk behandelt en zo de ‘verantwoordelijkheid volgens de wet’ neemt. Artikel 1 wordt overigens al sinds Rutte en zijn Kartel aan de macht is vreselijk geschonden, en dat in een toenemende mate waarbij sprake is van zware misdaden die worden gepleegd jegens het Volk der Nederlanden

De Volksgezondheid gaat echter boven godsdienstvrijheid. Gelijke behandeling gaat boven godsdienstvrijheid. Rutte III schendt daarmee tevens Artikel 1 van de Grondwet. Vast staat dat Rutte  zich onrechtmatig in zijn eigen belang beroept op RIVM en de Grondwet. 

Rutte III schendt de grondwet, het Verdrag van Helsinki en de VN Mensenrechten


Rutte  III schendt artikel 7 van  de Universele Mensenrechten


Article 7

 • All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Rutte III schendt  Artikel 13 van de Universele Mensenrechten

 

Article 13.

 • (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
 • (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


 Rutte III schendt artikel 15 van de Universele Mensenrechten

Article 15.

 • (1) Everyone has the right to a nationality.
 • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Rutte III schendt artikel 27 van de Universele Mensenrechten


Article 27.
 • (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

 Rutte schendt de Nederlandse grondwet waaronder:

Artikel II-35

Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.
Gezondheidszorg is een mensenrecht. Dit werd in 1948 vastgelegd  in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  zoals vervat  door de Verenigde Naties. In 1976 trad het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten in werking, inclusief het recht op gezondheidszorg.

In 2002 werd een resolutie door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties aangenomen: "iedereen heeft recht op de hoogst haalbare gezondheid op basis van een gezondheidszorg die beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit is. Elk grondrecht, dus ook het recht op gezondheid, impliceert een overheidsverplichting: respecteren, beschermen en verwezenlijken. Rutte III heeft gezien het gevoerde wanbeleid de Universele Mensenrechten zeer grof geschonden.

Nederland is niet te verwoorden vreselijk door Ruttes Kartel getroffen, vreselijk geschrokken, verdrietig, in de rouw, en woedend zoals over het feit dat de regering Rutte de zorgsector willens en wetens heeft kapot bezuinigd, en omdat Rutte III jongeren en ouderen bewust liet besmetten met Corona door levensreddende bescherming onmogelijk te maken zoals door het uitstellen van de nodige preventie-maatregelen, door het geven van misleidende informatie, en door het bewust niet zorgen voor beschermmiddelen in de zorgsector zoals mondkapjes, met de bedoeling om samen met andere maatregelen meer mensen  te besmetten om daarmee een zogenaamde groep-imnuniteit op te bouwen.

Door het wanbeleid van Rutte III  is er geen sprake van een onafhankelijk betrouwbaar  RIVM,  maar van  een zeer ongewenste publiek-private samenwerking met Gates waarbij gigantische geld belangen een  bepalende rol spelen en waardoor belangen verstrengeling en wanbeleid de nationale veiligheid en volksgezondheid in groot gevaar zijn gekomen.

Rutte heeft met zijn kartel de reputatie van Nederland en het RIVM besmeurd en de veiligheid verkwanseld, door de grootheidswaanzinnige vaccinatie handelaar en miljardair Bil Gates financieel te betrekken bij de ondergrondse RIVM laboratoria, waar uit winstbejag vaccins worden ontwikkeld zoals door met virussen te experimenteren op dieren zoals muizen, ratten etc 

Rutte heeft een zwaar verwijtbaar crimineel wanbeleid gevoerd en landverraad (artikel 93 WBvSR) gepleegd zoals het financieren van tal van strijdende groepen in Syrie( oorlogsmisdaden) en zoals door het afdragen van  enorm veel geld en macht aan de EU.

Rutte I II III zijn schuldig aan het fors bezuinigen op de zorgsector, waardoor samen met tal van andere maatregelen zoals het massa-immigratiebeleid, door Rutte III,  de veiligheid, en de gezondheid van de burgers in gevaar werden gebracht, waardoor ontelbare mensen ziek werden en ontelbaar veel mensen, met name ouderen, en kwetsbare mensen zoals daklozen agv TB, Griep, Corona of een andere ziekte  als gevolg van de lange wachtlijsten, en/of  door het gebrek aan de noodzakelijke zorg en levensreddende middelen, zijn komen te overlijden.

Bewijsvoering artikel 23 lid a:  Crimineel wanbeleid Rutte III

Microbioloog Friedrich had  lak aan Rutte IIII en het onbetrouwbare RIVM. Dankzij de levensreddende aanpak van de Duitse arts-microbioloog prof.dr. Alex Friedrich van het Groningse UMCG, die cruciaal afwijkt van de krankzinnige  lijn van Rutte III en het RIVM, heeft het noorden van Nederland minder corona-besmettingen, minder patiënten in het ziekenhuis en op de intensive care en minder doden dan de rest van heel Nederland. 

Bewijsvoering  artikel 3 a,b,c :   Crimineel wanbeleid Rutte III

Het kabinet Rutte III heeft het levensreddende werk van artsen en verplegend personeel vertraagd en tegengewerkt en medisch personeel in levensgevaar gebracht. Rutte III heeft de epidemie zoals velen beamen met opzet verergerd.  

Rutte  III liet het zorgpersoneel zonder beschermende middelen zitten, zoals mondkapjes en artsen werden tegengewerkt zoals Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel die op aandringen van Rutte III door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een verbod kreeg om Corona patenten te genezen met een combinatie van medicijnen,
  .
De virologen die Corona hebben ontwikkeld als wapen, Bill Gates en allen die de ontwikkeling van Corona financierden of daar aan meewerkten, direct of indirect zijn zoals Rutte III schuldig aan misdaden jegens de mensheid.

Immers werd het Corona virus( SARS COVID--19) ontwikkeld in de door Gates gefinancierde Laboratoria in de VS en later in Wuhan.  In de VS wilde de regering die Gates laboratoria absoluut niet meer, wegens de enorm grote gevaren van een uitbraak en een pandemie met miljoenen doden.

In Wuhan werden proefdieren getest met het door Gates ontwikkelde Corona-Virus, zoals apen,vleermuizen, muizen en ratten. Volgens Amerikaanse klokkenluiders heeft Gates, als deel van de economische oorlog tegen China,  de mensen in Wuhan  bewust laten aansteken met het virus, door met Corona besmette dieren uit het Laboratorium te laten ontsnappen,  om in een later stadium zijn elders ontwikkelde vaccins, via verplichte vaccinaties te kunnen verkopen,  met een te verwachten winst van 80 triljoen euro.

Vervolgens zou (de onzichtbare vijand?), het Corona Virus willens en wetens hebben verspreid in Europa en de VS en in meer dan 190 andere landen van de wereld.Een enkel Corona-Vaccin zou volgens de laatste berichten( niet geverifieerd) misschien wel meer  meer dan 500 Euro  in de Eurozone gaan kosten.
 
Polio en Corona Laboratoria bij RIVM?

Het is zoals iedereen kan beamen niet uit te sluiten dat Bill Gates in Nederland, bij de door hem gefinancierde RIVM laboratoria, onderzoek heeft laten doen naar Polio en ook naar SARS(CORONA Covid-19) om middels  bij dieren ge-injecteerde virussen, vaccins te ontwikkelen.

De ergste vrees is dan ook dat er in de ondergrondse RIVM  laboratoria ook besmettelijke virussen werden ontwikkeld zoals de ergst te vrezen DNA muterende SARS( CORONA-Covid-19) virussen die de grootste bedreiging aller tijden vormen voor de gehele wereldbevolking.

Onbetrouwbare statistieken 

Tevens dient gezien de onbetrouwbaarheid van de politiek en de door Gates fors gesponsorde organisaties zoals WHO,  RIVM en het Hopkins Institute, door onafhankelijke onderzoekers een zeer grondig onderzoek gedaan te moeten worden naar de sterfte agv Corona.

Het Hopkins Institute publiceert zoals op een live-stream op You Tube de sterfte door Corona. Steeds meer mensen geloven wegens de bemoeienis van Bill Gates niet dat de door Het Hopkins Institute gepubliceerde statistieken echt zijn.

Bovendien worden er ook grote vraagtekens geplaatst bij de in veel landen verschillende methodiek van het vaststellen van de doodsoorzaak , door middel van een bloedtest, of op basis van uiterlijke symptomen.

Volgens tal van media werd Corona als doodsoorzaak gediagnosticeerd bij mensen die als gevolg van een andere ziekte dan Corona overleden, zoals aan een hartkwaal, een hersenbloeding(VCA), TB, of een forse griep, of door een combinatie van factoren.

Vlak voordat en tijdens  de Corona crisis begon werd er in Nederland en in grote delen van Europa getest met 5G. Die straling heeft Corona niet veroorzaakt maar de straling is wel  schadelijk en veel gevaarlijker dan 4G en WiFi. 

Volgens wetenschappers versterkt de 5G straling de groei van bacterien en schimmels. Ook zou 5G een negatieve invloed hebben op de zuurstofopname door de longen in het bloed. Volgens tal van verontrustende berichten zouden agv de straling meer mensen met Corona, Griep of TB, zijn overleden

Mobiele Straling is schadelijker dan gedacht. 

EMF straling zoals WiFI, 4G en 5G is volgens onderzoeken gevaarlijk voor kleine kinderen wegens een verhoogd risico op leukemie en kanker.Volgens de bloedanalist Lena Plu, heeft RF straling ook een schadelijke invloed op het bloed, zoals cel-wandschade.

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu. 

Het Freiburger Appell, tegen EMF straling van alle mobiele telefonie en WiFi werd ook niet zomaar, maar met grote bezorgdheid en goede redenen ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers:

“Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken , jongeren en ouderen, ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.”

(Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)


Bovendien hebben per April 2020 meer dan 227,433 mensen, artsen,wetenschappers en organisaties uit 211 landen het 5GspaceAppeal tegen de uitrol van  5G ondertekend, omdat zij ervan overtuigd zijn dat 5G   schadelijk is, en dat er meer en beter onderzoek moet komen omdat het tegendeel, dat 5g niet schadelijk is, niet is bewezen.

qoute; “Zolang het tegendeel niet is bewezen, mag 5G onder geen enkele voorwaarde worden uitgerold wegens de aangevoerde gevaren en de significant hogere risico  van 5G waaronder het veroorzaken van o.a. leukemie en hersenkanker.

qoute: “Het zonder inspraak van de bevolking testen en uitrollen van 5G, is een  levensgevaarlijk experiment dat niet anders gezien kan worden dan misdaad  wegens de schending van internationale verdragen, de grondwet en de mensenrechten”


Corona tests allemaal niet betrouwbaar


Bovendien blijken er in Nederland geen betrouwbare snel-tests te zijn zoals blijkt uit de rapportages van OMT waarvan U hieronder een fragment aantreft.


**********************


Op 20 april kwam het OMT COVID-19 bijeen. Hieronder volgt een deel van het rapport door het OMT.

Citaat: " Een groep van deskundigen heeft verschillende sneltesten onderzocht op betrouwbaarheid en inzetbaarheid voor de Nederlandse situatie. Momenteel is geen van de 16 onderzochte sneltesten voor antilichaamdetectie geschikt bevonden voor individuele patiëntendiagnostiek.

Prof. dr. J.T. van Dissel
Directeur CIb.


**********************


Hoe bestaat het?: Er zijn dus helemaal geen deugdelijke snel-testen, zoals het er staat. Hoe kan het dat als er helemaal geen deugdelijke snel-testen voorhanden zijn, dat de sterfte agv Corona word bekend gemaakt zoals door RIVM? als er een enorm tekort is aan testen? Anders had men toch geen testen besteld, als er voldoende voorhanden waren. Dit wijst op een situatie die sterk doet vermoeden dat de door RIVM gepubliceerde sterfte cijfers mbt Corona niet kloppen en verzonnen. zijn.


Niet alleen de voorhanden Corona-tests zijn onbetrouwbaar, de methodiek van diagnostiek(wijze van vaststellen doodsoorzaak) word ook door steeds meer onderzoekjournalisten als volstrekt onbetrouwbaar aangemerkt.

Wie de sterfte-cijfers in acht neemt van de Griep epidemie( einde 2017-begin 2018), zal zien dat destijds bijna 10 000 mensen door de Griep kwamen te overlijden in Nederland.

Rutte III heeft ook destijds verzaakt om voor een goede preventie, en voor goede, betaalbare zorg, voor voldoende opgeleid personeel en voor genoeg IC bedden, medicijnen en hulp-middelen te zorgen.

Volgens diverse onderzoekers zou de sterfte door de Griep in de periode  (eind 2017-voorjaar 2018)  aanzienlijk veel groter zijn door de schuld van het wanbeleid van Rutte III, dan de sterfte agv Corona tot 20 April 2020,  waarbij opgemerkt zij, dat de sterftecijfers over Corona ook niet zouden kunnen kloppen en veel lager zouden zijn wegens het snel en onzorgvuldig op basis van uiterlijke symptomen en zonder deugdelijke test vaststellen van Corona als de oorzaak van overlijden.  

Bovendien heeft het RIVM de sterfte agv TB, Griep en andere ziektebeelden zoals een hartkwaal, longkanker, een tumor,  of een hersenbloeding niet in beeld gebracht, waardoor het volstrekt duidelijk is dat er sprake is van een enorme misleiding, en de totale onbetrouwbaarheid van het  RIVM en de regering Rutte III en van  het door Bill Gates voor miljarden gesponsorde Hopkins-Institute, dat helemaal niet in staat is om de sterfte agv Corona in de wereld betrouwbaar weer te kunnen geven,  zoals zij dat doen via de live-stream op YouTube met een al vele jaren geleden ontworpen webapplicatie die meer op een computergestuurde simulatie lijkt, dan op een correcte weergave via unilaterale real- time input. 

Er zijn nog meer redenen, dan de hierboven gemelde feiten, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat de Corona sterfte cijfers niet kloppen, dat er sprake is van misleiding en dat er zeer waarschijnlijk door RIVM en door Rutte en een aantal van zijn handlangers gelogen is en een enorm groot bedrog is gepleegd.
  
Parlementaire Enquete Vereist wegens wanbeleid Rutte III

Hoe dan ook, DRINGEND een nieuwe regering, DE EXIT en de NEXIT   en een parlementaire Enquete vereist voor de redding van  Nederland, en de strafrechtelijke vervolging (Nationaal en Internationaal) van eenieder die schuldig of medeplichtig is,  aan het ontwikkelen  van SARS CORONA(Covid-19), de uitbraak,  corruptie en politiek wanbeleid, en de daaruit voortvloeiende sterfte en de grootste economische crisis sedert einde WO II

Afsluitend volgt hier de meest recente petitie mbt Corona.

Petitie "Stop de lockdown"


Alle burgers van Nederland die slachtoffer zijn van de mensenrechten schendingen van de lockdown!

constateren dat RUTTE III:

 • verkeerde informatie over COVID19 geeft,
 • mensenrechten schendt door gezonde mensen zoveel mogelijk thuis te houden en te isoleren,
 • de economie vernietigt door mensen te verbieden te werken in onder andere de horeca met vele faillissementen en armoede als gevolg,
 • het recht op onderwijs schendt,
 • de (geestelijke) gezondheid schendt door mensen te verbieden dierbaren te bezoeken,
 • vele grondrechten en vrijheden schendt.

en verzoeken

 • de lockdown onmiddellijk te stoppen door alle maatregelen op te heffen,
 • de kwetsbare en ouderen te beschermen,
 • alleen zieke mensen te isoleren, en de gezonde mensen gewoon weer hun leven op te laten pakken,
 • de burgers te vrijwaren van de lockdown die leidt tot gezondheidsklachten, faillissementen, depressies en zelfmoorden!
 • De schending van grondrechten en mensenrechten onmiddellijk te stoppen en mensen de vrijheden terug te geven.
>>> Teken en deel de petitie

*****************************************************************************

*Bijlage: 

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2013

Mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst informeer ik u over de ontwikkeling van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.

In 2012 heb ik bericht over de verkoop van het Nederlands Vaccin Instituut (Kamerstuk 32 589, nr. 5) aan SII (Serum Institute of India). Hierin heb ik ook aangegeven dat op 2 juli 2012 het Utrecht Science Park, de gemeente de Bilt, de provincie Utrecht en de staat een intentieverklaring hebben getekend, die een verkenning behelst inzake de toekomstige ontwikkeling van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven als mogelijke satelliet van het Utrecht Science Park (USP). Daarnaast heb ik aangegeven u later te informeren over de definitieve besluitvorming over het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (GPL) en over de wijze waarop de R&D-activiteiten op het gebied van vaccinologie en life sciences, ook in samenwerking met andere maatschappelijke actoren, zoals wetenschap en bedrijfsleven, na het vertrek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar Utrecht Science Park op de Uithof, op het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven kunnen worden versterkt. Omdat deze ontwikkeling ook de afstoting van het Antonie van Leeuwenhoek-terrein inhoudt door het Rijksvastgoedbedrijf i.o., is deze brief mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst.
Ontwikkelingen Antonie van Leeuwenhoek-terrein (ALt)

Op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein in Bilthoven zijn thans het RIVM en Bilthoven Biologicals (BBio) gevestigd. BBio is een dochteronderneming van SII. Naast de gebouwen (kantoren, opslag- en productieruimten, laboratoria, ondersteunende ruimten, woningen en een parkeerterrein) ligt er op het terrein een grootschalige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, een gesloten circuit van gas, water, elektra, riolering etc. waaraan de genoemde opstallen zijn gekoppeld. Het complex heeft deels een eigen energievoorziening en is volledig omheind en bewaakt. Mede op grond van deze infrastructurele verstrengeling beschikt het RIVM nu nog voor het gehele terrein over een integrale milieuvergunning op hoofdzaken. Recent heb ik bericht het betreffende vergunninghouderschap te zullen doen overdragen aan een stichting (Kamerstuk 33 567, nr. 1). Daartoe is op 31 mei jl. de stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein opgericht; mijn voornemen is de overdracht van het onderhavige vergunninghouderschap dit jaar nog te realiseren.

In 2011 heb ik besloten het RIVM eind 2018 te verplaatsen naar het Utrecht Science Park op de Uithof in Utrecht. De Rijksgebouwendienst heeft aangegeven het Alt complex te zullen afstoten. Bij de verkoop van het NVI is besloten om SII naast een huurovereenkomst tot 2019, ook de mogelijkheid te bieden op termijn het noordelijk deel van het terrein te verwerven, dan wel langdurig (25 tot 30 jaar) te huren.

Op 2 juli 2012 heb ik, namens de Staat, een intentieovereenkomst ondertekend om samen met de Gemeente de Bilt, de provincie Utrecht en Utrecht Science Park de mogelijkheden te verkennen.

Uit de verkenning, die recent is afgerond, komt naar voren dat er kansen zijn het ALt te ontwikkelen als een satelliet van het Utrecht Science Park, in aanvulling op de activiteiten van BBio/SII. De nader uit te werken satellietrelatie kan een belangrijke versterking met zich mee brengen van het Life Science Cluster in de regio Utrecht.

Het ALt kent een unieke infrastructuur met alles wat nodig is voor vaccinproductie en -ontwikkeling. Deze infrastructuur is ook aantrekkelijk voor bedrijven op gebied van monoclonals en life sciences in het algemeen. Belangrijk is wel dat op weg naar het vertrek van het RIVM naar het Utrecht Science Park op de Uithof (voorzien eind 2018) de vestiging van nieuwe bedrijven nu al mogelijk gemaakt wordt. Hiermee is inmiddels een aanvang gemaakt en de verwachting is dat nog dit jaar twee bedrijven zich zullen vestigen op het ALt. Het ALt lijkt met name aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven ná de startersfase.

De komende jaren zullen de uitkomsten van de verkenning worden benut voor het vorm geven van een ontwikkelingsstrategie voor het ALt en voor Utrecht Science Park-Bilthoven.

Inmiddels heeft SII de staat laten weten de optie op koop van (delen van) het ALt te willen uitoefenen. SII heeft daarbij aangegeven ook de koop van het gehele Alt complex, exclusief de onbebouwde «schapenwei» te overwegen. Dat heeft ook de voorkeur van de Staat. Bij het opsplitsen van het eigendom zal er een fysieke en juridische splitsing moeten plaatsvinden van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Op het complex bevinden zich tevens unieke faciliteiten die na een splitsing gedeeld moeten worden dan wel door één of meerdere partijen opnieuw moeten worden aangeschaft of aangelegd. Bij splitsing zal mogelijk ook de basis voor de vigerende integrale milieuvergunning voor het gehele terrein ontvallen, als gevolg waarvan complexe en afzonderlijke aanvragen voor verschillende milieuvergunningen onvermijdelijk worden. Dergelijke processen zijn zeer kostbaar en inefficiënt. Tenslotte kan een splitsing risico’s met zich meebrengen voor het huidige productieproces van BBio.

Na verkoop van het ALt huurt de staat de gebouwen die het RIVM gebruikt terug van de nieuwe eigenaar tot het vertrek naar de het Utrecht Science Park op de Uithof (voorzien in 2018).
BSL-4 laboratorium

Ruim 10 jaar geleden is tot de bouw van een BSL-4 (Bio Safety Level) laboratorium op het ALt besloten, naar aanleiding van de aanslagen in de VS in het najaar van 2001 en de internationale dreiging van (bio)terrorisme.

De ontwikkelingen rond het ALt terrein, zoals het vertrek van het RIVM naar het USP, de verkoop van het terrein en het feit dat het BSL-4 lab nog niet afgebouwd is waren aanleiding voor een heroverweging van dit project. Zeker nadat begin dit jaar duidelijk werd dat de afbouw nog een forse investering vergt.

Bij de start van het project was uitgangspunt dat een dergelijk laboratorium noodzakelijk was voor het verrichten van diagnostiek van zeer ernstige zeldzame infectieziekten zoals hemorrhagische koortsen (Ebola, Lassa).

Diagnostiek van deze virale aandoeningen kon volgens de toen geldende opvattingen alleen plaatsvinden in een laboratorium, waar alle mogelijke maatregelen getroffen waren om tijdens het werken met deze hoog pathogene micro-organismen besmetting van medewerkers en buitenwereld te voorkómen. Op dat moment waren er in de wereld nog maar enkele BSL-4 laboratoria, die aan deze biologische veiligheidseisen voldeden. Wanneer een dergelijke calamiteit zich zou voordoen wilde Nederland niet afhankelijk zijn van laboratoria in andere landen die in voorkomende gevallen wellicht niet bereid zouden zijn diagnostiek voor Nederland te verrichten.

Door twee ontwikkelingen ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor de infectieziektebestrijding in Nederland anno 2013 niet noodzakelijk is te beschikken over een laboratorium op BSL-4 niveau. In de afgelopen tien jaar is de manier waarop diagnostiek van hoog risico pathogenen (zoals het Ebola- en Lassa-virus) wordt verricht, gewijzigd. Waar het vroeger gebruikelijk was daarvoor deze pathogene micro-organismen te vermeerderen – met alle risico’s van dien – wordt nu gebruik gemaakt van moleculaire en serologische testen die minder risicovol zijn voor de medewerkers die deze testen uitvoeren. Deze diagnostiek mag en kan dan ook veilig worden uitgevoerd in labs met een «lager» veiligheidsniveau (BSL-3).

Bovendien waren er tien jaar geleden in de wereld nog slechts enkele werkende BSL-4 laboratoria die bij een calamiteit overbelast zouden kunnen raken. Dat is nu anders. Er zijn momenteel in Europa zes operationele BSL-4 laboratoria in vier verschillende landen (Engeland, Duitsland, Zweden en Frankrijk) en er zijn nog zeven tot acht van dergelijke laboratoria in aanbouw. Deze laboratoria werken samen in een door het European Center for Disease Control (ECDC) gesponsord netwerk ENIVD (European Network for Diagnostics of «Imported» Viral Diseases). In een memorandum of understanding is gewaarborgd dat er altijd snelle diagnostiek (<24 uur) zal worden gedaan bij acute gevallen van patiënten met hemorrhagische koorts. Dit blijkt in de praktijk te werken, gezien onze ervaring in 2008 met een Marburg patiënt in Nederland. De diagnostiek werd toen zonder enige vertraging gedaan in het BSL-4 lab Hamburg.

De gerealiseerde samenwerkingsvormen bieden naar mijn oordeel voldoende garanties aangezien snelle diagnostiek van hoog risico pathogenen een internationaal belang is. Immers, een uitbraak met een hoog pathogeen micro-organisme is niet alleen een risico voor Nederland zelf maar – gezien het reisgedrag – ook voor de ons omringende landen en in feite voor de hele wereld.

Voor de diagnostiek en de bestrijding van zeldzame doch zeer ernstige bedreigende infectieziekten en dus voor de nationale veiligheid is het nu – in tegenstelling tot 10 jaar geleden – niet langer noodzakelijk dat de Nederlandse overheid beschikt over een eigen BSL-4 faciliteit voor diagnostiek.

Naast bovenstaande overwegingen spelen ook problemen rond de afbouw van het lab een rol om de afbouw van het BSL-4 lab te heroverwegen. Het project is 10 jaar geleden gestart en niet zonder vertraging en problemen verlopen. Ik heb moeten vaststellen dat een dergelijk, voor Nederland uniek en zeer specifiek, laboratorium ontwikkelen en bouwen een weerbarstig project is gebleken. Ik heb in overleg met de Minister voor Wonen en Rijksdienst besloten om de afbouw van het BSL-4 lab stop te zetten. De beoogde capaciteit is immers niet nodig en de afbouw zou nog de nodige miljoenen vragen. Het pand waarin het BSL-4 lab gevestigd zou worden kan als hoogwaardig BSL-3 lab tegen aanzienlijk mindere kosten afgebouwd worden en zal mee verkocht kunnen worden met het Alt-terrein. Ik heb samen met de Minister voor Wonen en Rijksdienst de nodige maatregelen genomen om de afbouw van dit lab tot BSL-3 lab adequaat te laten verlopen. Vanwege het belang van de Staat kan ik in dit stadium van de verkoop van het terrein geen financiële cijfers openbaar maken, omdat dit bedrijfsgevoelige informatie betreft.
Overige ontwikkelingen, NVI, Vaccinologie, Intravacc en Projectdirectie Alt

In mijn brief van 2 juli 2012 heb ik aangegeven u nog nader te informeren over de positionering van het Gemeenschappelijk Proefdier lab (GPL). Het GPL was na de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI en het onderbrengen van de publieke taken van het NVI bij het RIVM het laatste onderdeel van het NVI.

Per 31 december 2012 heb ik het agentschap NVI opgeheven. Het GPL vormt sinds 1 januari 2013 samen met een belangrijk deel van de voormalige R&D activiteiten van het NVI het instituut Intravacc (Instituut voor Translationele Vaccinologie). Intravacc heeft de kennis en faciliteiten voor het ontwikkelen van vaccins die perfect passen in het profiel van het ALt als sublocatie van het USP en waarbij samenwerking met private en publieke partijen het uitgangspunt is. De specifieke publieke taken van de voormalige R&D NVI zijn en blijven geïntegreerd binnen het RIVM.

Op 1 januari 2013 heb ik de tijdelijke Projectdirectie Alt opgericht als onderdeel van VWS. Het Rijksvastgoedbedrijf i.o is namens het Rijk belast met de verkoop van het terrein. Dit gebeurt in samenwerking met de projectdirectie namens VWS.

De projectdirectie is verder belast met de voorbereiding en oprichting van de Stichting Alt (opgericht per 31 mei jl.).

Daarnaast maakt Intravacc, waarvan het GPL onderdeel uitmaakt, tijdelijk deel uit van de projectdirectie Alt. Doel is om uiterlijk 1 januari 2015 Intravacc te privatiseren of te verzelfstandigen, waarbij er garanties zullen worden afgesproken ten aanzien van de publieke taken ten behoeve van WHO, BMGF (Bill en Melinda Gates Foundation) en VWS. Hiermee worden in een publiek-private samenwerking de kansen op een succesvolle toekomst aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een louter publieke, staatsgefinancierde instelling. Ook behoud en uitbreiding van personeel (thans circa 120 fte) worden daarmee beter geborgd.

Tenslotte heb ik, op weg naar de verkoop van het ALt, het facilitair bedrijf van het RIVM, voor zover betrekking hebbend op onderhoud en beheer van het ALt en alle werkzaamheden rond het ALt ondergebracht bij de projectdirectie ALt. Ook deze activiteiten worden uiterlijk 1 januari 2015 geprivatiseerd in nauw overleg met de beoogd eigenaar van het Alt. Het streven is dat de werkgelegenheid van circa 60 medewerkers, die anders na het vertrek van het RIVM naar de Uithof overtollig zouden worden, zoveel mogelijk te borgen. Bovenstaande impliceert dat de tijdelijke projectdirectie ALt naar verwachting uiterlijk 1 januari 2015 kan worden opgeheven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

1 opmerking:

 1. WE SHOULD FUCK. Like right now, right here. Hard, fast. Pin me down, kiss me hard, look me in the eyes and fuck me like you’ve never fucked someone before. Hey, i am looking for an online sex partner ;) Click on my boobs if you are interested (. )( .)

  BeantwoordenVerwijderen

Stan Tube Video Nieuws Alert

s

back to top