dinsdag 7 juni 2011

Overheidsregelingen voor ondernemingen


De overheid heeft een aantal regelingen ontwikkeld voor zowel starters, bestaande ondernemers als bedrijven die zich bezighouden met innovatieve ontwikkelingen.

Starters kunnen een beroep doen op de regelingen:

    * BMKB: borgstellingsregeling voor ondernemers die niet voldoende zekerheden kunnen verlenen aan de bank.

De BMKB steunt ondernemers en starters die een financieringsbehoefte hebben maar de bank niet voldoende zekerheden kunnen bieden voor hun zakelijke lening.

Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen gebruik maken van de BMKB, Borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf.


Door de borgstelling wordt het risico voor banken verkleind en zijn zij eerder geneigd jouw bedrijf te financieren.BMKB Voor wie?


Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is uitgesloten van de BMKB en ook starters kunnen gebruik maken van de regeling. De staatsgarantie is bestemd ondernemers die een eenmanszaak of een VOF drijven, maar ook als directeur-grootaandeelhouder van een BV kom je in aanmerking. Voor de BMKB wordt je als starter gezien wanneer je:

    * minder dan 5 jaar een bedrijf voert;
    * minstens 6 jaar vóór het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere onderneming hebt gedreven.

De maximale bedrijfsomvang om voor de BMKB-regeling in aanmerking te komen is 250 werknemers.


De BMKB voorwaarden


Bij leningen aan starters staat de overheid borg voor 80 procent van het kredietbedrag. De voorwaarden voor de BMKB-regeling voor starters zijn:

    * De borgstellingsregeling dient alleen voor bedrijfsfinanciering, niet voor projectfinanciering.
    * De hoogte van de starterslening bij de bank is maximaal € 250.000
    * Bij een financieringsbehoefte groter dan € 250.000 kun je gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.
    * Extra steun is mogelijk voor starters die zich richten op technologische innovatie of wanneer het krediet bestemd is voor bodemsanering.
    * De looptijd is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Voor investeringen in gebouwen en schepen geldt een maximumperiode van 12 jaar.
    * Wil je een woon/werk-pand financieren, dan moet minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.


De BMKB aanvraagDe aanvraagprocedure wordt door de bank in gang gezet. Ziet de bank voldoende potentieel in je plannen, maar kun je niet voldoende zekerheden bieden, dan zal de bank een borgstelling aanvragen bij het ministerie van EL & I. De hoogte van het borgstellingskrediet is afhankelijk van de kredietbehoefte.


Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie, deze wordt doorberekend aan de ondernemer

    * BBZ: gemeentelijke regeling voor starters.
    * Innovatiekrediet: voor beginnende ondernemers met innovatieve plannen.


Voor bestaande ondernemingen:

    * BMKB: borgstellingsregeling voor ondernemers die niet voldoende zekerheiden kunnen verlenen aan de bank.
    * Groeifaciliteit: voor gezonde bedrijven met groeiplannen.
    * FOM: voor investeringen in het buitenland.
    * Innovatiekrediet: voor bedrijven  die zich bezighouden met innovatie.
    * GO-regeling: Borgstellingsregeling voor grote en middelgrote bedrijven.


Voor grote en middelgrote ondernemingen die geld willen lenen voor hun bedrijfsactiviteiten is de Garantie Ondernemingsfinanciering in het leven geroepen. De meest gebruikte naam voor de regeling is de GO-regeling.


De GO-regeling kan aangevraagd worden bij financieringen vanaf € 1,5 miljoen. Het maximale garantstellingbedrag is € 150 miljoen. Bedrijven met een kleinere kapitaalbehoefte kunnen ook voor borgstelling door de overheid in aanmerking komen, maar dan via de BMKB  of Groeifaciliteit. 


Voor wie?


Ondervind je moeilijkheden bij het verkrijgen van een lening of bedrijfsfinanciering, dan kan de GO-regeling uitkomst bieden door het verstrekken van extra overheidsgaranties. De regeling richt zich op ondernemingen die hoofdzakelijk opereren in Nederland en een financieel gezonde basis hebben met voldoende toekomstperspectief.


Een aantal sectoren zijn van de regeling uitgesloten zoals de landbouw, financiële sector en de gezondheidszorg. 


Voorwaarden  GO


De GO-regeling kent de volgende voorwaarden:

    * Alleen beschikbaar voor financieringsbedragen tussen de € 1,5 miljoen en € 150 miljoen.
    * De variabele rente is gebaseerd op Euribor en is al dan niet achtergesteld.
    * Er mag geen sprake zijn van herfinanciering.
    * De looptijd is maximaal acht jaar.
    * De garantiepremie wordt door de bank afgedragen.
    * Uitstel op het aflossingsschema (maximaal één jaar) is mogelijk zonder voorafgaande instemming van Agentschap NL.
    * Afwijkingen op de kredietovereenkomst ('waivers') of permanente aanpassingen op de kredietovereenkomst ('amendments') zijn alleen mogelijk na instemming van Agentschap NL.

De regeling kent geen bepalingen ten aanzien van financiële ratio’s of minimaal aanwezige solvabiliteit. De aanvraag Als je een beroep wilt doen op de GO-regeling moet je je wenden tot de bank.


Na een interne toetsing zal zij een aanvraag tot garantstelling indienen bij Agentschap NL. De financiering vindt vervolgens plaats in de vorm van een bankgarantiefaciliteit en/of banklening.


    * De BBZ: gemeentelijke regeling is er voor ondernemers die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken en ondernemers die hun bedrijf willen staken.

Voor zelfstandige ondernemers is het mogelijk om voor financiering een beroep te doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, kortweg BBZ genaamd. De vorm van de zakelijke lening, kredietverstrekking en hulp verschilt per situatie.

Afhankelijk van de situatie kun je recht hebben op:

    * een renteloze lening;
    * een rentedragende lening of starterskrediet;
    * een vergoeding voor begeleidingskosten;
    * een aanvulling op de inkomsten tot bijstandsniveau.


Voor wie?


Een BBZ-krediet wordt door de gemeente behandeld. Je kunt er terecht als:

    * starter;
    * gevestigd ondernemer;
    * je het bedrijf wil beëindigen.


Starters


Starters die vanuit een uitkering een bedrijf willen beginnen, kunnen volgens de BBZ een lening tot maximaal € 32.905 aanvragen. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op een periodieke uitkering voor levensonderhoud gedurende drie jaar en een vergoeding ontvangen voor begeleiding. 


Gevestigde ondernemers


Heb je al een bedrijf, maar verkeer je in zwaar weer? Ook dan kan je een beroep doen op de BBZ. De gemeente beschouwt je als gevestigd ondernemer als je 18 maanden een eigen zaak hebt gedreven. De maximale kredietsom is € 178.731. De lening mag ook gebruikt worden voor schuldsanering. Daarnaast kun je een periodieke uitkering voor het levensonderhoud aanvragen. 


Bedrijfsbeëindiging


Wil je stoppen met je onderneming, maar voorzie je dat je inkomen niet voldoende is om in je levensonderhoud te voorzien, ook dan de kan de BBZ uitkomst bieden. Er is echter één belangrijke voorwaarde aan verbonden: binnen 12 maanden na toekenning van het krediet moet je de bedrijfswerkzaamheden staken.


Voorwaarden


Voorwaarden om voor de BBZ in aanmerking te komen zijn:

    * Het bedrijfsinkomen is onvoldoende om in je levensonderhoud te voorzien.
    * Je voldoet aan de criteria die de Belastingdienst stelt aan het ondernemerschap.
    * Je kunt geen lening of krediet bij de bank krijgen. (Hier moet je eerst aankloppen, voordat je bij de gemeente terecht kunt)
    * Je bent tussen de 18 en 65 jaar.
    * Je beschikt over een ondernemingsplan waaruit blijkt dat het bedrijf levensvatbaar is. (Deze eis geldt niet voor ondernemers die hun bedrijf willen staken)
    * Bij een eigen vermogen hoger dan € 172.011 wordt de BBZ altijd verstrekt in de vorm van een lening.
    * Bij een eigen vermogen kleiner dan € 40.768 kun je een aanvulling op het inkomen krijgen.


De BBZ aanvraag


Je vraagt een BBZ aan in de gemeente waar je woont. Een aanvraag voor een BBZ-krediet dien je in bij de uitvoerders van de Wet Werk en Bijstand. Meestal is dit de Sociale Dienst in de gemeente, maar sommige gemeenten hebben de BBZ uitbesteed. Meer informatie over waar je moet aankloppen is te vinden op de website van de gemeente waarin je woont.

Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top