dinsdag 7 juni 2011

Standard Business ReportingOm jouw lening te financieren maken banken gebruik van hun eigen en vreemde vermogen. Voor het vreemde vermogen richten zij zich tot de ECB en DNB. Hier wordt in vogelvlucht uitgelegd hoe banken zich financieren. 

Eigen vermogen

Voor iedere uitgeleende euro moeten banken  een bepaald percentage eigen vermogen aanhouden. Hierover moeten zij verantwoording afdragen aan de toezichthouder, de Nederlandse Bank (DNB).


Vreemd vermogen

Voor kredieten die zij niet uit hun eigen vermogen willen of kunnen financieren doen zij een beroep op:

  • spaarders;
  • de geldmarkt (leningen met een korte looptijd);
  • de kapitaalmarkt (leningen met een lange looptijd);
  • de Europese Centrale Bank.

Geldmarkten

Op de geld- en kapitaalmarkt lenen banken bij pensioenfondsen, andere professionele beleggers en van elkaar. Geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedt op basis van open-markt transacties. Er zijn verschillende open markttransacties die kunnen worden onderverdeeld naar doel en frequentie, zoals de basis-herfinancieringstransacties en langerlopende herfinancieringstransacties.
 
Basis-herfinancieringstransacties

Dit is de belangrijkste vorm van geldverstrekking van de ECB aan banken. Banken kunnen via inschrijving op deze lening (tenderoperatie) bieden. De hoogste bieders krijgen als eerste hun geld toegewezen totdat het totale, door de ECB te lenen, bedrag is bereikt. 

ECB
 
De ECB heeft het recht om per bank een maximum vast te stellen om te grote inschrijvingen af te kunnen wijzen. Wanneer het totaal van de door een bank opgegeven biedingen het maximum overschrijdt, zal DNB, als centrale bank in Nederland, de biedingen afwijzen.
 
Banken moeten hun toewijzing in alle gevallen kunnen dekken door voldoende zekerheden. De hoogte van de zekerheden is dus ook een beperkende factor om als bank bij de ECB te kunnen lenen.
 
Langerlopende herfinancieringstransacties

Hiermee kunnen banken maandelijks geld tegen onderpand lenen voor een periode van drie maanden. De langerlopende herfinancieringstransacties worden evenals de basis-herfinancieringstransacties toegekend op basis van inschrijving (tenderoperatie).
 
Banken kunnen niet onbeperkt bij de ECB lenen waardoor banken ook geld bij andere partijen op de geld- en kapitaalmarkt moeten lenen. De rente is hier hoger dan de rente die de banken bij de ECB moeten betalen.
Wil je een krediet of lening aanvragen dan zal de bank om de financiële gegevens van het bedrijf vragen. De gegevens aanleveren gebeurt op basis van Standard Business Reporting (SBR). Dit is een standaard rapportagemethode voor de bedrijfsadministratie. 
SBR is bedoeld om de ondernemers werk uit handen te nemen bij verplichte rapportages aan de overheid en banken. Door uit te gaan van een elektronische standaard rapportage kunnen gegevens efficiënt hergebruikt worden. SBR kan worden toegepast op rapportages tussen bedrijven en overheid, bedrijven onderling en overheidsorganisaties onderling.

De voordelen van SBR

De beschrijving van processen gebeurt via SBR op eenduidige wijze. De eenduidigheid in taal en het herbruikbaarheid van gegevens maken het mogelijk om de SBR-aanpak toe te passen op verschillende rapportages van diverse rapportagevragers.

De voordelen van SBR zijn:
  • minder administratieve handelingen en lagere kosten;
  • meer digitaal in plaats van papier;
  • kortere doorlooptijd bij een kredietaanvraag;
  • betere risico-inschatting.
SBR in de praktijk

In Nederland is de SBR-aanpak als eerste toegepast op de belastingwetgeving, maar daarnaast maken ook de Kamer van Koophandel en het CBS gebruik van SBR voor hun rapportagestromen.

Wil je een krediet aanvragen en wordt er om de SBR-gegevens gevraagd? 

Je accountant kan je helpen om de  Financiele gegevens  op de juiste wijze aan te leveren.

Vraag je als ondernemer een krediet aan voor je bedrijf, dan wordt je geconfronteerd met begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Daarbij zijn voor het verkrijgen van een zakelijke lening vooral de solvabiliteit en rentabiliteit van belang. Door inzicht in de jaarcijfers kan een bank beoordelen of je in staat bent om aan de betalingsverplichtingen te voldoen (solvabiliteit) en of je bedrijf gezond is (rentabiliteit).

Om de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van je onderneming te bepalen, moet je bekend zijn met een aantal basisbegrippen op de balans.

Aan de debetzijde van de balans staan:

    * Vaste activa: productiemiddelen die langer dan 1 jaar meegaan.
    * Vlottende activa: productiemiddelen die korter dan 1 jaar meegaan.
    * Liquide middelen: alle geldmiddelen van een onderneming.

Aan de creditzijde vind je:

    * Eigen vermogen: geld dat de eigenaar zelf in de onderneming gestoken heeft.
    * Vreemd vermogen lang: leningen met een looptijd van meer dan 1 jaar
    * Vreemd vermogen kort: leningen die binnen 1 jaar terugbetaald moeten worden.

Liquiditeit

Je bedrijf wordt als liquide beschouwd als je in staat bent schulden op korte termijn terug te betalen. Producten als een doorlopend krediet en een rekening courant krediet zorgen voor meer liquide middelen en meer liquiditeit. Ga je een lening aan voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe computers dan komt dit niet automatisch de liquiditeit ten goede.

Dit komt omdat de liquiditeit de verhouding weergeeft tussen de liquide middelen en vlottende activa ten opzichte van het korte vreemde vermogen. Door het afsluiten van een doorlopend krediet worden de waarden van de liquide middelen en het korte vreemd vermogen verhoogd. Sluit je een lening af voor bijvoorbeeld computers dan worden de waarden van de vaste activa en het vreemd vermogen verhoogd.

Solvabiliteit


Wil je bedrijfsmiddelen financieren door een lening, dan is de solvabiliteit van belang. Door het bepalen van de solvabiliteit wordt inzichtelijk of je in staat bent om alle schulden terug te betalen, zowel het vreemd vermogen kort als het vreemd vermogen lang. Je onderneming is solvabel als de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen 50% of hoger is. Is de verhouding precies 50% dan is het solvabiliteitsgetal 1.

Voorbeeld:


Bedraagt het eigen vermogen € 100.000 en het vreemde vermogen € 80.000, dan is je onderneming solvabel. De solvabiliteit is hoger dan 50% en het solvabiliteitsgetal hoger dan 1,0. Voor de bank is dit cijfer van belang omdat je ze dan zekerheid kan bieden.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend om de levensvatbaarheid van je onderneming te bepalen. De rentabiliteit is een percentage dat laat zien hoeveel rendement het eigen vermogen oplevert.

Voorbeeld:

Heeft je bedrijf een eigen vermogen van € 100.000 en bedraagt de winst € 25.000 dan is de rentabiliteit 25%.
 
Heeft hij een pakket XBRL, dan zal de accountant de informatie zenden aan de bank van je keuze.

Nederlandse Banken

Speciaal voor SBR hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) opgericht. Deze coöperatie heeft de krachten gebundeld om SBR toe te passen en ondernemers te informeren. Speciaal hiervoor is er de brochure 'Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank' gemaakt.

Brochure over SBR voor ondernemers...pdf

 
Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

adU kunt via deze bovenstaande banner met de Dokteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

Freelance Termenfreelance


zonder een vaste arbeidsovereenkomst, niet in vaste dienst


kleine zelfstandige ondernemer die in opdracht diensten verleend


Zonder vast werkverband


Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.


Zonder duurzaam contract

Wanneer je werkt als freelancer, werk je zonder vast werkverband ofwel dienstverband. Een freelancer is niet in vaste dienst en werkt zonder arbeidsovereenkomst.
back to top