U kunt via >>> Docteronline EXTRA 7 Euro COUPON code, alle producten van Docteronline bestellen met 7 euro extra korting bovenop de al geldende acties, en deze snel en discreet thuisbezorgd krijgen.

dinsdag 11 september 2012

PvdA ZZP boeteplan slecht voor ZZP'ers
PVDA ZZP Boete uitgelekt!


PvdA doet impopulaire maatregelen. Eén regeltje in de CPB-doorrekening is de enige indicatie die kiezers kregen van dit omvangrijke ZZP korting plan. Vragen over het onderwerp bleven stelselmatig onbeantwoord. In het verkiezingsprogramma van de PvdA is het nauwelijks te vinden. Dat het zo lang heeft geduurd voordat de ZPP´ers wakker werden, komt omdat de PvdA de maatregel niet in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar alleen naar het Centraal Plan Bureau stuurde voor doorrekening.  Het verzwijgen van de gelekte plannen van de "ZZP boete" wordt de PvdA niet in dank afgenomen door   ZZP’ers en daardoor is een storm aan protesten ontstaan.
De PvdA wil de arbeidskorting voor ondernemers afschaffen. 

Door de arbeidskorting voor ondernemers af te schaffen introduceert de PvdA een forse boete voor ZZP-ers die arbeidskorting krijgen (iedereen met een eenmanszaak of VOF). De maatregel raakt arme ondernemers het hardst. Een stucadoor die met hard ploeteren 21.000 euro aan omzet genereert gaat er netto zo'n 1600 euro op achteruit. Zo draait de PvdA ZZP'ers de nek om.

slinks cpb invullenDe PvdA rekent koopkrachtplaatjes van het CPB rond ten koste van de ZZP'ers die het toch al zwaar hebben in deze tijden. De PvdA frommelt de maatregel in de CPB doorrekening en gaat daarmee het debat uit de weg.

De partij zelf vindt het  een prima voorstel volgens de Fiscaal woordvoerder van de PvdA Ed Groot: 
PvdA trots op echte ondernemers
Terwijl de VVD de lasten voor ondernemers erhoogt met een half miljard, blijft de lastenstijging bij de PvdA beperkt tot ¼ miljard euro. Voor kleinere bedrijven dalen de lasten aanzienlijk. Dat komt vooral omdat we 1,1 miljard vrijmaken voor een fiscale eigen vermogensbijtelling. Daar profiteert juist het mkb van en het stimuleert de investeringen. 
En inderdaad, we bouwen ook de arbeidskorting voor ondernemers langzaam af. Het verschil in belastingdruk tussen zelfstandigen en werknemers is namelijk zo groot geworden dat -ook volgens het Centraal Planbureau- een ongezonde trend naar fiscaal gedreven (schijn) zelfstandigheid gaande is. Dat is slecht voor de welvaart en het is oneerlijk ten opzichte van werknemers die steeds meer belasting moeten betalen. Want de schatkist moet toch gevuld.
Ondernemers houden gewoon de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek en ze hebben ook meer aftrekposten dan werknemers. Zelfstandigen blijven ook bij de PvdA veel minder belasting betalen dan werknemers. Dat is terecht, want risico moet worden beloond. 
Ed Groot, fiscaal woordvoerder PvdA


Stichting ZZP Nederland is van mening dat  PvdA als SP keihard volharden in hun oude standpunt dat ZZP’ers werknemers zonder rechten zijn.

Er zijn in Nederland ongeveer 850.000 zzp'ers. Zij zijn goed voor 10 zetels in de Tweede Kamer. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland  getuigt het PvdA-plan van minachting voor de zzp'ers.
De PvdA wil naar hen zeggen  met de ZZP-boete een progressief alternatief bieden.
PvdA , zo lijkt het, wil de zzp’ers  beboeten voor hun inzet en durf om zelf voor een eigen inkomen te zorgen”, verklaart Johan Marrink van ZZP Nederland.

De PvdA wil met de maatregel het verschil in belastingdruk tussen ondernemers en werknemers verkleinen, reageert  Ed Groot, de fiscaal woordvoerder van de PvdA

” Ondernemers zijn op andere posten weer beter uit" beweert Ed de Groot en betaalt een werknemer met een loon van 20.000 euro 3.100 euro aan belasting tegen 216 euro belasting voor een zelfstandige.

ZZP’ers worden verplicht zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook krijgen ZZP’ers onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand en tot scholingsfondsen.

Uit een rapport van het Centraal Planbureau blijkt echter dat door de zelfstandigenaftrek zzp’ers een belastingvoordeel hebben ten opzichte van werknemers.

De Groot vind het korten op arbeidskorting in plaats van de zelfstandigenaftrek logisch.

“De arbeidskorting is de voortzetting van het vroegere arbeidskostenforfait. Dat was een aftrekpost voor werknemers voor werkgerelateerde kosten zoals een studeerkamer en een pc. Voor ondernemers zijn beroepskosten al aftrekbaar"

Voor de eigen vermogensaftrek wordt door de PVDA  1,1 miljard euro extra uitgetrokken.
Verder zijn zelfstandigen met een lager inkomen minder kwijt aan zorgpremie volgens de plannen van de PvdA.

Mei Li Vos van de PVDA  maakte bekend dat de plannen om de arbeidskorting af te schaffen deel uitmaakt van een groter plan om de belastingen voor ZZP’er te vereenvoudigen maar volgens haar zijn de nieuwe plannen nog niet helemaal uitgewerkt.


“De PvdA wil de arbeidskorting afbouwen omdat die in feite een dubbele aftrekpost is. Hij is bedoeld om je een vrijstelling te geven voor de kosten die je maakt voor je werk (laptop, gereedschap, materialen) maar die mag je als zelfstandige al aftrekken. Dat is dubbelop. Het geld dat we ermee vrijspelen willen we inzetten voor gerichte ondersteuning van de lage inkomens. Dus ook zelfstandigen met een laag inkomen.”Wat willen de andere patijen? 


CDA wil meer armslag voor ZZP’ers. Buitenlandse ZZP’ers die door onduidelijke constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. CDA wil de arbeidsongeschiktheidverzekeringen en pensioenen beter en toegankelijker maken voor alle ZZP’ers.

De ChristenUnie wil evenals de PvdA wil de btw in de bouwsector verlagen naar 6% en ruimere afschrijfmogelijkheden.  

De ChristenUnie wil de zelfstandigenaftrek afschaffen en verdisconteren in de MKB winstvrijstelling en meer mogelijkheden scheppen voor een toegankelijker pensioen, het afsluiten van collectieve verzekeringen en een betere scholing voor ZZP’ers. 

GroenLinks wil het urencriterium afschaffen en vervangen naar een inkomenscriterium. Dat betekent aftrek naar inkomen. Daarnaast wil GroenLinks dat opgebouwde pensioengelden van ZZP’ers behouden blijven bij een bijstanduitkering, zoals dat ook bij werknemers het geval is.

Standpunt PvdA

De kleine zelfstandige is de held van de economie van de 21e eeuw. De ZZP’ers zijn niet meer weg te denken. Het zijn bijzondere ondernemers, creatief, onafhankelijk en gedreven. Ze hebben de ruimte zelf keuzes te maken en een eigen invulling te geven aan hun vak. Daarmee vormen ze het potentieel voor vernieuwing en innovatie op de arbeidsmarkt.
Werkgevers maken veel  gebruik van de diensten van ZZP’ers. Zeker in economisch onzekere tijden vormen ze een aantrekkelijk alternatief voor het vaste personeel. Hier zitten natuurlijk ook keerzijden aan. Zo vliegen ZZP’ers vaak als eerste eruit als er tegenwind opsteekt. Te vaak hebben ze daarom een inkomen waarmee ze onder de armoedegrens belanden.
Zo dreigt de held van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw te verworden tot antiheld. Dat vindt de PvdA zonde. Veel van de gezonde ondernemersgeest dreigt in de knop gebroken te worden. Daarom willen we de positie van ZZP’ers verbeteren.
Dit gaan we doen:
 Waar teveel ZZP’ers in armoede leven, wil de PvdA in sectoren die zich daarvoor lenen, zoals de postbezorging waar stukloon wordt betaald, minimumtarieven invoeren. Verdiensten moeten tenminste genoeg zijn om pensioen op te bouwen en om een verzekering te kunnen veroorloven voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.
 De PvdA moedigt nieuwe vormen van solidariteit onder zelfstandigen aan. De broodfondsen als voorziening tegen risico’s als ziekte en arbeidsongeschiktheid verdienen actieve fiscale steun. 
 ZZP’ers krijgen onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand, toegang tot bestaande fondsen voor scholing en recht op even goede arbeidsomstandigheden als werknemers. Bij schuldhulpverlening voor ZZP’ers wordt niet langer vereist dat ze hun bedrijf stopzetten om ervoor in aanmerking te kunnen komen.
 Schijnconstructies waarbij de werkgever een werknemer eerst ontslaat om deze vervolgens als ZZP’er weer in te huren, gaat de Arbeidsinspectie harder aanpakken. Er komen extra inspecteurs, gefinancierd uit de eigen extra opbrengsten.
 Werknemers die als ZZP’er aan de slag gaan, mogenaangesloten blijven bij hun bestaande pensioenfonds of -verzekering.
 De overheid moet bij aanbestedingen ervoor zorgen dat ZZP’ers in alle gevallen waarin ze aan de gestelde eisen voldoen kunnen meedingen naar opdrachten. 
 De verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en ZZP’ers maken we kleiner. Dit doen we ook voor de premiezorgverzekering. De arbeidskorting voor zelfstandigen wil de PvdA in vijf jaar afbouwen. De arbeidskorting is bedoeld als aftrek voor de kosten die je maakt voor werk, en ondernemers mogen die kosten al aftrekken, dat is dus een dubbele aftrekpost. Uiteindelijk moet er één simpele belastingbox voor ondernemers komen. Nu zijn er vier soorten aftrek en en vrijstelling voor zelfstandigen. We willen het systeem eenvoudiger maken, en daarom ook het urencriterium afschaffen. De 800 miljoen die de afbouw van de arbeidskorting voor zelfstandigen over vijf jaar oplevert wordt teruggesluisd naar mensen met lage inkomens. Het maakt de PvdA niet uit of ze zelfstandige zijn of werknemer: de lage inkomens worden ontzien bij de bezuinigingen.
 NB: Zelfstandigen betalen minder belasting dan werknemers, omdat ze zelf hun arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen moeten regelen en betalen. Een zelfstandige met Winst Uit Onderneming van 20.000 euro betaalt door de aftrekmogelijkheden (zelfstandigenaftrek, arbeidskorting en MKB-winstvrijstelling) 216 euro belasting, een werknemer met 20.000 euro loon betaalt 3163 euro belasting. Als de zelfstandige ook nog recht heeft op zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag kan hij of zij ook geld van de belastingdienst terug krijgen.

D66 Standpunten 

Het belang van ZZP’ers Het laatste decennium is het aantal zzp’ers sterk gestegen. De afgelopen tien jaar kwamen er 200.000 zzp’ers bij. Er zijn nu in totaal 728.000 zzp’ers. Voor 55% van de zzp’ers zijn immateriële redenen de belangrijkste drijfveer om zzp’er te worden. Met name de flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid trekt hen aan. D66 vindt dit een positieve ontwikkeling voor zowel het bedrijfsleven als de zzp’ers zelf. Zzp’ers zijn flexibel, daardoor kan hun arbeid snel worden ingezet daar waar deze het hardst nodig is. Ook voor mensen zelf is het zzp-schap vaak een uitkomst. Zij hebben het heft in eigen handen en dit biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld arbeid en zorg te combineren. Vaak wordt gesproken over “de zzp’er”. Maar dé zzp-er bestaat niet. Het is een hele diverse groep. Zzp’ers zijn bijvoorbeeld winkeliers, timmermannen of ICT-ers. De meeste zzp’ers werken in de commerciële dienstverlening, (302.000 mensen) en in de nijverheid – hoofdzakelijk bouw en industrie – (124.000 mensen) Een andere grote groep is niet alleen zzp’er, maar heeft daarnaast een andere baan. Dit zijn de zogenaamde hybride zzp’ers, het gaat hier om circa 88.000 mensen.

D66 biedt zzp’ers de ruimte.

De bijdrage van zzp’ers aan de Nederlandse economie is groot en groeit. Alleen als we zzp’ers vrijheid bieden, en hen de kans geven om flexibel te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen zij het maximale uit hun werkzaamheden halen. Velen hebben ook juist vanwege die flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid voor het zzp-schap gekozen. De Nederlandse sociale zekerheid is niet meer van deze tijd en is onvoldoende aangesloten op zzp’ers. We zien dat de verzekeringsgraad onder zzp’ers laag is.

Slechts 50% van de zzp’ers spaart voor pensioen 20% is verzekerd tegen ziekte en 38% tegen arbeidsongeschiktheid Als er iets misgaat, dan kunnen zij in grote financiële problemen komen. D66 wil dat zzp’ers makkelijker kunnen aanhaken bij sociale voorzieningen.

 Belangrijk uitgangspunt is dat de keuzevrijheid voorop staat. Zzp’ers mogen zelf kiezen of ze mee willen doen aan bv pensioenfondsen of arbeidsongeschiktheidsregelingen Openbare aanbestedingen moeten meer openstaan voor zzp’ers. Ook bepaalde voorzieningen, zoals het toewijzen van hypotheken en de kinderopvangtoeslag, kunnen waar nodig worden aangepast aan zzp’ers. Daarnaast is het van belang dat er meer scholingsmogelijkheden zijn voor zzp’ers en de groei van zzp’er naar werkgeverschap wordt gestimuleerd.

D66 biedt zzp’ers de ruimte. De bijdrage van zzp’ers aan de Nederlandse economie is groot en groeit. Alleen als we zzp’ers vrijheid bieden, en hen de kans geven om flexibel te zijn en eigen verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen zij het maximale uit hun werkzaamheden halen. Velen hebben ook juist vanwege die flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid voor het zzp-schap gekozen. De Nederlandse sociale zekerheid is niet meer van deze tijd en is onvoldoende aangesloten op zzp’ers. We zien dat de verzekeringsgraad onder zzp’ers laag is.

Slechts 50% van de zzp’ers spaart voor pensioen 20% is verzekerd tegen ziekte en 38% tegen arbeidsongeschiktheid Als er iets misgaat, dan kunnen zij in grote financiële problemen komen.

D66 wil dat zzp’ers makkelijker kunnen aanhaken bij sociale voorzieningen. Belangrijk uitgangspunt is dat de keuzevrijheid voorop staat. Zzp’ers mogen zelf kiezen of ze mee willen doen aan bijvoorbeeld pensioenfondsen of arbeidsongeschiktheidsregelingen Openbare aanbestedingen moeten meer openstaan voor zzp’ers.

Ook bepaalde voorzieningen, zoals het toewijzen van hypotheken en de kinderopvangtoeslag, kunnen waar nodig worden aangepast aan zzp’ers. Daarnaast is het van belang dat er meer scholingsmogelijkheden zijn voor zzp’ers en de groei van zzp’er naar werkgeverschap wordt gestimuleerd. D66 beleidsvoorstellen: 1. Vrijwillig pensioenfonds voor zzp’ers. Slechts 50% van de zzp’ers bouwt – naast de AOW – pensioen op. Zzp’ers zijn aangewezen op dure pensioenproducten in de private markt. Voor elke euro inleg krijgen zij minder pensioen terug dan zij bij een pensioenfonds zouden krijgen. Zelf geld apart zetten is niet efficiënt, omdat je niet weet hoe oud je wordt en hoeveel geld je nodig hebt.

 D66 wil een pensioenfonds voor zzp’ers mogelijk maken, zodat zzp’ers ook op een goedkope en efficiënte manier pensioen kunnen sparen. Deelname aan dit pensioenfonds is gebaseerd op vrijwilligheid: zzp’ers mogen zelf weten of ze wel of niet meedoen. D66 heeft nu al gerealiseerd dat voormalig werknemers die als zzp’er zijn gestart 10 in plaats van 3 jaar bij hun oude pensioenfonds kunnen blijven. Arbeidsongeschiktheid. Inkomstenderving bij langdurige arbeidsongeschiktheid is door 38% van de zzp’ers verzekerd; ziekte is door slechts 20% van de zzp'ers verzekerd. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de private markt zijn duur vergeleken met de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

D66 wil de mogelijkheden verruimen voor zzp’ers om vrijwillig mee te doen aan de WIA. Nu mogen alleen voormalig werknemers die als zzp’er aan de slag gaan in de WIA blijven.

D66 wil deze mogelijkheden uitbreiden, zodat bijvoorbeeld ook mensen die hun carrière starten als zzp’er mogen meedoen. Uiteraard moeten zij wel een kostendekkende premie betalen. Minder administratief gedoe. D66 wil dat wanneer de overheid te laat beslist, de vergunning automatisch wordt toegekend. Ook willen we procedures voor de VARverklaring – die zzp’ers moeten aanvragen voor zij gaan werken – versimpelen. Groei stimuleren. Zzp’ers zouden kunnen uitgroeien tot werkgevers. Maar voor veel zzp’ers is personeel aannemen nu een te grote stap. Daarom willen we de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij door soepeler regelgeving sneller en vaker mensen aan kunnen nemen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Ook de modernisering van het ontslagrecht is hierbij belangrijk. Dit maakt het ‘risico’ van het aannemen van personeel een stuk kleiner. Ook willen we een omzetcriterium in plaats van een urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dit maakt de belastingaangifte eenvoudiger, omdat het aansluit bij informatie die zzp’ers al geven. Uiteraard houden we er oog voor dat het evenwichtige inkomenseffecten heeft. Aanbesteding van overheidsprojecten moeten beter toegankelijk worden voor zzp’ers (MKB-ers), want op dit moment gaan de meeste overheidsopdrachten naar de grote bedrijven. In februari 2012 heeft de Kamer de nieuwe aanbestedingswet aangenomen, dit is een goed begin. Het is belangrijk dat we goed in de gaten houden of deze wet daadwerkelijk het bedoelde effect heeft.

D66 houdt hier de vinger aan de pols!

Meer scholing. Uit onderzoek blijkt dat scholing onder zzp’ers 14% lager ligt dan onder ‘gewone’ werknemers. D66 zet sterk in op een leven lang leren, bijvoorbeeld door het sociaal leenstelsel ook open te stellen voor mensen ouder dan 30 jaar. Specifiek voor zzp’ers pleiten wij voor meer mogelijkheden om aanspraak te maken op scholing uit de O&O-fondsen (Opleiding & ontwikkeling fondsen) van sectoren.O&O-fondsen dragen financieel bij aan scholing van werknemers in een bepaalde branche. Werkgevers kunnen gebruik maken van bepaalde diensten en middelen van de fondsen. Voor zzp’ers is dit ingewikkelder, omdat zij zowel werkgever als werknemer zijn. Hier moet een oplossing voor komen, zodat ook zzp’ers gebruik kunnen maken van de scholingsmogelijkheden in een bepaalde branche.

Ook staat D66 achter een ruime scholingsaftrek, zodat scholingskosten afgetrokken mogen worden van de belasting. D66 wil het aanvragen van de kinderopvangtoeslag voor zzp’ers versimpelen.

Vanaf 2013 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Voor zzp’ers kan dit problematisch zijn, omdat het vaak vooraf moeilijk is om in te schatten hoeveel zij gaan werken. Mocht het een jaar tegen zitten en een zzp’er weet weinig opdrachten binnen te slepen, dan wordt deze dubbel getroffen. De omzet valt tegen en een deel van de kinderopvang moet terugbetaald worden.

D66 wil daarom dat zzp’ers tussentijds makkelijk het aantal gewerkte uren kunnen aanpassen. Nu bestaat er een wachttijd van 8 weken bij de belastingdienst. Dat moet een stuk korter!

Ook zijn veel kinderopvangcentra inflexibel bij wijzigingen van het aantal opvanguren. Vaak moeten mensen dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven.

D66 wil kinderopvangcentra stimuleren om hier flexibeler in te worden. Helaas zien we dat er ook onder zzp’ers misstanden voorkomen, zoals uitbuiting. Het is voor D66 onacceptabel dat er werknemers als zzp’er worden ingeschreven, om zo het betalen van premies te ontlopen.

D66 wil hier hard tegen optreden.We willen een startersovereenkomst tussen de AFM, DNB en banken over het verstrekken van hypotheken aan zzp’ers met groeivooruitzichten. Banken zijn terughoudender geworden met het verstrekken van hypotheken, gezien de huidige economische situatie en stilstand op de woningmarkt is dit begrijpelijk. Maar het is zover doorgeschoten dat de groeiende groep zelfstandigen zonder vast arbeidscontract (zzp’ers maar bijvoorbeeld ook freelancers) geen kans meer heeft op een hypotheek en dus een eigen huis.

Bronnen 

https://www.d66.nl/wp-content/uploads/2012/09/D66-zzp-notitie.pdf

Stichting ZZP Nederland, ‘Aantal zzp'ers groeit aantal zmp'ers blijft gelijk’, CBS, 22 mei 2012, http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/31534-aantal-zzpers-groeit-aantal-zmpers-bl. Stichting ZZP Nederland, ‘Hybride ZZP'er wil kennis en vaardigheden uitbreiden’, Brisk Magazine, 3 mei 2012, http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/94148-hybride-zzper-wil-kennis-en-vaardighed. Stichting ZZP Nederland (2012), ‘Aantal zzp'ers groeit aantal zmp'ers blijft gelijk’. CBS (Michiels, J. en Dirven H.), ‘Toename aantal zelfstandigen’, CBS Webmagazine, 22 mei 2012, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3611- wm.htm. En 33 240 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011, 2011. CBS, ‘Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken’, Statline, 25 juni 2012, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80150NED&D1=3&D2=26&D3=l&HDR=T&STB =G1,G2&VW=T. EIM (Bangma, K.L.), Pensioen van ondernemers: Hoe ondernemers hun pensioen regelen, 2006. p. 12. Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Zzp'er tevreden ondanks zware tijden, 28 november 2011, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/11/28/zzper-tevreden-ondankszware-tijden.html. EIM (Vries, de, N. (red.)), Zelfbewust een Zelfstandige positie, november 2011, p. 6. En Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

back to top