dinsdag 7 december 2010

VAR Verklaring uitgelegd


VAR  Waarom?

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige
zonder personeel? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw
opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering-wet
(samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten.
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft en uw opdrachtgever hierover
duidelijkheid

Wie?

Iedereen die in Nederland woont, kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u
zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers.

Waarvoor?

U kunt 1 verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die
u voor een of meer opdrachtgevers verricht. Bovendien moet het gaan om
werkzaamheden die u onder vergelijkbare omstandigheden uitvoert.

Hoe?

U kunt de VAR elektronisch aanvragen met het formulier 'Aanvraag Verklaring
arbeidsrelatie'. U kunt dit formulier online invullen en versturen.
Als u 3 jaar achtereen een VAR hebt gekregen, krijgt u automatisch een
verlenging van de VAR.

U moet veranderingen die tot wijzigingen in de fiscale status leiden,
doorgeven.

VAR aanvragen in 5 stappen:

Lezen- invullen-printen- tekenen- opsturen.

Verklaring arbeidsrelatie

Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of uw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft en uw opdrachtgever hierover duidelijkheid.

Verklaring arbeidsrelatie aanvragen

De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit uw arbeidsrelatie. U kunt de verklaring elektronisch aanvragen met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'.

Geldigheid

Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Snel naar >>>>VAR

 Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie online invullen en versturen


VAR belastingdienst


Freelance Markt Gratis Advies
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Als u zich freelancer noemt, wil dat nog niet zeggen dat u door de Belastingdienst en de UWV ook als zelfstandig ondernemer wordt gezien.

Voor de freelancer en de opdrachtgever is het belangrijk om vóór het aangaan van een overeenkomst te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een fictief dienstverband. Hiervoor kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst.

Het doorlopen van de vragenlijst en het verkrijgen van de VAR biedt doorgaans voldoende inzicht of u als zelfstandig ondernemer gezien zult worden. Hoe dan ook, de feitelijke praktijk is bepalend! Dat wil zeggen dat u van opdracht tot opdracht steeds weer moet nagaan of er toch geen sprake is van een dienstverband.

Belangrijke criteria die een rol spelen bij de beoordeling:

* maakt u winst en zo ja, hoeveel?
* zelfstandigheid in het werk
* omvang in tijd en geld
* wie is aansprakelijk?
* streven naar continuïteit
* investeert u in het bedrijf?
* het aantal opdrachtgevers


Begrippen

VAR - Loon: u wordt beschouwd als werknemer. De werkgever moet loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden.

VAR - ROW: resultaat uit overige werkzaamheden. U bent zelfstandige maar heeft niet de fiscale status van ondernemer voor de inkomstenbelasting.

VAR - WUO: winst uit onderneming. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.

VAR - Inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap (alleen relevant als er sprake is van een BV of NV).

De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

* De freelancer heeft een geldende 'Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming' (VAR-WUO) of een 'Verklaring arbeidsrelatie inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' getoond.

* De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld en worden verricht binnen de geldigheidsduur van de verklaring

* De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en heeft een afschrift van het identiteitsbewijs en een kopie van de verklaring in zijn administratie opgenomen.

De freelancer is dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.


Freelancers en zzp'ers

De begrippen freelancer en zzp'er (zelfstandige zonder personeel) worden door elkaar gebruikt en verschillen niet wezenlijk van elkaar. Waar hier wordt gesproken over freelancers worden ook zzp'ers bedoeld. Freelancers bieden diensten aan. Zij zijn niet in loondienst en werken zelfstandig voor meerdere opdrachtgevers.

Of een freelancer zich ook moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel hangt af van de aard van de activiteiten. Freelance en zzp zijn géén wettelijke rechtsvorm. Meestal wordt gewerkt als eenmanszaak.
Wie moet zich inschrijven in het handelsregister?

Het is voor freelancers van belang dat zij daadwerkelijk als zelfstandige worden beschouwd. De Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stellen de status van de freelancer vast. Hierbij speelt wetgeving op het gebied van arbeid, sociale verzekeringen en belastingen een rol.

* Geen dienstbetrekking

Een freelancer voert op basis van een commerciële overeenkomst werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Hij werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Dit laatste is heel belangrijk: als de Belastingdienst of de UWV (voorheen Gak, Cadans, Uszo, Guo en SFB) vaststelt dat u een dienstbetrekking heeft, kunt u als werknemer worden gezien. De opdrachtgever wordt dan geconfronteerd met loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Volgens de criteria van Belastingdienst en UWV heeft u een dienstbetrekking als aan drie voorwaarden is voldaan:

* er is sprake van loon (u krijgt een vergoeding voor het geleverde werk)
* er is sprake van verplichte persoonlijke arbeid (u bent altijd degene die de opdracht uitvoert)
* er is sprake van een gezagsverhouding (de opdrachtgever bepaalt waar, wanneer en hoe het werk wordt verricht. Verder is er sprake van een gezagsrelatie als de opdracht een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever)

Fictieve dienstbetrekking

In een aantal gevallen wordt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gelijkgesteld met een echte dienstbetrekking, ook al wordt niet voldaan aan alle kenmerken van een "echte" dienstbetrekking. Er is dan sprake van een fictieve dienstbetrekking. De opdrachtgever moet dan loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen afdragen.

Een fictieve dienstbetrekking is bijvoorbeeld aan de orde bij arbeid die wordt verricht door thuiswerkers (en hun hulpen) en door personen die doorgaans op ten minste twee dagen per week werken tegen een beloning die per week doorgaans ten minste 40% van het minimumloon bedraagt.

U heeft echter geen (fictieve) dienstbetrekking als er daadwerkelijk sprake is van zelfstandigheid.
Criteria die een rol spelen bij de beoordeling hiervan zijn onder meer:

* de aard van de werkzaamheden
* zelfstandigheid in het werk
* streven naar continuïteit
* investeren in het bedrijf
* zelf risico lopen
* streven naar winst
* het aantal opdrachtgevers


Tags

VAR Verklaring uitgelegd
Alles over de verklaring arbeidsrelatie
Verklaring Arbeids Relatie

Var aanvragen
Var en de belastingsdienstBookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Freelancers Gezocht

back to top